تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
ویژه نامه ی میلاد حضرت محمد (ص) :

 چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی ها


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Millad-Hazrat-Muhammad-Imam-Sadegh/Pictures/Milad-Hazrat-Muhammad%20(2).jpg

دائماً متفکر بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

اکثر اوقات ساکت بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

خلقش نرم بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

کسی را تحقیر نمیکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

دنیا و ناملایمات هرگز او را به خشم نمیآورد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

حقی پایمال میشد از شدت خشم کسی او را نمیشناخت تا اینکه حق را یاری کند

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

هنگام اشاره به تمام دست اشاره میفرمود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

وقتی خوشحال میشد چشمها را به هم مینهاد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

بیشتر خندههای آن حضرت تبسم بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

میفرمود حاجت کسانی که به من دسترسی ندارند را ابلاغ کنید

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

هرکه را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام میکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

با مردم انس میگرفت و آنان را از خود دور نمیکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

در همه امور اعتدال داشته و افراط و تفریط نمیکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

زبان خویش را از بیان سخنان غیرضروری کنترل میکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

در انجام وظیفه به هیچ وجه کوتاهی نمیکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

بافضیلتترین فرد نزد پیامبر خیرخواهترین آنان برای مردم بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

پیامبر در هیچ محفل و انجمنی نمینشست و برنمیخاست جز آنکه به یاد خدا باشد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

در مجالس جایگاه خاص برای خود برنمیگزید

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

هنگامی که بر جمعی وارد میشد در جای خالی مینشست و به یاران خویش دستور میداد این گونه عمل کنند.

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

هرکسی برای رفع نیاز رجوع میکرد نیازش را برآورده میکرد یا با کلام دلنشین آن حضرت قانع میشد.

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

رفتار پیامبر آنقدر نرم بود که مردم او را همچون پدری دلسوز و مهربان میدانستند و حق همه مردم نزد آن بزرگوار یکسان بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

مجلسش مجلس بردباری، حیا، صدق و امانت بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

عیبجو نبود و از کسی هم تعریف زیاد نمیکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

پیامبر نفس خود را از سه چیز پرهیز میداد جدال، پرحرفی و سخنان غیرضروری

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

هرگز کسی را سرزنش نمیکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

در پی لغزشهای مردم نبود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

سخن نمیگفت مگر در جایی که امید ثواب در آن وجود داشت

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

سخن کسی را قطع نمیکرد مگر این که از حد متعارف تجاوز میکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

به آرامی و متانت گام برمیداشت

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

کلامش مختصر، جامع، آرام و شمرده بود و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

رسول خدا (ص) شجاعترین، بهترین و سخاوتمندترین مردم بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

پیامبر در تمام حالات و در برابر همه مشکلات شکیبا بود

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

پیامبر بر روی زمین مینشست و غذا میخورد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

با دست خویش کفش خود را وصله میزد و جامه خود را با دست خود میدوخت

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

آنقدر از ترس خدا میگریست که جای نماز آن حضرت نمناک میشد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

هر روز هفتاد بار استغفار میکرد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

لحظهای از عمر بابرکت خویش را بیهوده نمیگذرانید

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

دیرتر از همه مردم به خشم میآمد و زودتر از همه راضی میگشت

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

با ثروتمندان و تهیدستان یکسان دست میداد و مصافحه میکرد وقتی به کسی دست میداد بیش از او دست خویش را باز نمیکشید

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

با مردم شوخی میکرد تا مردم را خوشحال سازد

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/ff33.gif

امام صادق(ع)فرمودند:

انی لاکره للرجل ان یموت و قد بقی خلة من خلال رسول الله صلی الله علیه و اله لم یات بها.

من خوش ندارم کسی بمیرد در حالی که هنوز برخی از آداب پیامبر (ص) را به جا نیاورده است

کدستان