تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر

                                
توجه             ***               توجه
عکس های زیر صرفأ جهت شوخی می باشد و منظور دیگری ندارد.****اطلاعیه مهم****
عزیزان بصائر6 مهلت دارند کارنامه ی ترم اول خودشان را تا تاریخ 94/12/6 به رابط جلسه تحویل دهند.
{کارنامه بدید امتیاز بگیرید}
سوال
پدری 8 فرزند دارد و هرکدام مشغول انجام کار های زیر می باشند.
فرزند هشتم مشغول انجام چه کاری است؟
1 - تماشا کردن تلویزیون                       2 - شطرنج بازی کردن
3 - مطالعه ی کتاب علوم هفتم                   4 - رفتن به خرید      
5 - مشغول خوردن غذا                       6 - مشغول غذا درست کردن
7 - خوابیدن                     8 - ؟؟؟؟
پاسخ خود را تا دوشنبه مورخ94/12/3 به سامانه پیامکی ارسال نمایید.
سامانه پیامکی:10002110002000


 


کدستان