تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
ویژه نامه ولادت امام هادی (ع) : 14 حدیث از امام هادی (ع)

1- جایگاه اجابت دعا :

همانا برای خداوند بقعه هایى است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاى دعا كننده را به اجابت رسـانـد, و حـائر حسیـن (ع) یكى از آنهاست.

خدا ترسى :

هر كـس از خدا بترسد, مردم از او بترسند, و هر كه خدا را اطاعت كند, از او اطاعت كنند, و هر كه مطیع آفریدگار باشد باكى از خشـم آفریدگان ندارد, وهر كه خـالق را به خشـم آورد, بـایـد یقیـن كنـد كه به خشـم مخلـوق دچـار مـى شــود.

شكر و شاكر :

شخص شكر گزار به سبب شكر سعادتمندتر است تا به سبب نعمتى كه باعث شكر شـده است. زیـرا نعمت, كـالاى دنیـاست و شكـرگزارى نعمت دنیا و آخرت است.

 دنیا جایگاه آزمایش :

همانا كه خداوند دنیا را سراى امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سراى رسیدگى قرار داده است, و بلاى دنیا را وسیله ثواب آخرت, و ثـواب آخرت را عوض بلاى دنیا قرار داده است.

 بهتر از نیكى و زیباتر از زیبایى :

بهتر از نیكى , نیكوكار است و زیباتر از زیبایى گوینده آن است , و برتر از علـم, حـامل آن است , و بـدتـر از بـدى , عامل آن است و وحشنـاك تــر از وحشت آوردنده آن است.

 توقع بیجا :

از كسى كه بر او خشم گرفته اى , صفا و صمیمیت مخواه و از كسى كه به وى خیانت كرده اى وفا مطلب و از كسـى كه به او بـدبیـن شده اى, انتظار خیرخـواهـى نداشته بـاش, كه دل دیگـران بـراى تـو همچـون دل تـو بــراى آنهاست.

 عاق والدین :

نـافـرمـانـى فـرزنـد از پـدر و مـادر, داغ داغ نـادیـدگـان است.

 تاثیر صله رحم در ازیاد عمر :

چه بسا شخصى كه مدت عمرش مثلا سى سال مقدر شده باشد به خاطر صله رحم و پیوند با خـویشاوندانـش, خـداوندعمرش رابه 33 سال برساند. و چه بسا كسـى كه مدت عمرش 33سال مقدر شده باشد به خاطر آزردن خـویشاوندان وقطع رحمـش , خـداوند عمرش را به سه سال برساند.

 نتیجه عاق والدین :

نارضایتى پدر و مادر, كمى روزى را به دنبال دارد, آدمى را به ذلت مى كشاند.

 10ـ مصیبت بى طاقت :

مصیبت بـراى صـابـر یكـى است و بـراى كسـى كه بـى طـاقتـى مـى كنـد دوتـاست.

 11ـ همراهان دنیا و آخرت :

مـردم در دنیـا بـا امـوالشـان و در آخـرت بـا اعمـالشـان هستند.

 12ـ حكمت ناپذیرى دل فاسد :

حكمت, اثرى در دلهاى فاسد نمى گذارد.

 13ـ درك لذت در قلت :

شب بیـدارى سبب لذت بخشـى خواب, و گرسنگى سبب خوش خواركى در طعام ناب است.

 14ـ فروتنى :

فـروتنـى آن است كه با مـردم چنـان كنـى كه دوست دارى بـا تو چنان باشنـد.
کدستان