تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرروزهای برگزاری کلاس : یکشنبه ها

ساعت برگزاری کلاس : 17:50-17

دبیــر : آقای
کدستان