تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
ویژه نامه عید غدیر : نام های روز غدیر

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Ghadir/photo_2016-09-19_17-51-31.jpg

آنچه در زیر مى ‏آید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر است كه از روایات برگرفته‏ شده است :بزرگترین عید خدا؛ "عیدالله الاكبر"

2 ـ روز گشایش؛ "یوم وقوع الفرج"

3 ـ روز خشنودى پروردگار؛ " یوم مرضاة الرحمن"

4 ـ روز زبونى شیطان؛ " یوم مرغمة الشیطان"

5 ـ روز مشعل فروزان دین؛ " یوم منار الدین"

6 ـ روز بپا خاستن؛ " یوم القیام"

7 ـ روز شادمانى؛ " یوم السرور"

8 ـ روز لبخند؛ " یوم التبسم"

9 ـ روز راهنمایى؛ " یوم الارشاد"

10 ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ "یوم رفع الدرج"

11 ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ " یوم وضوح الحجج"

12 ـ روز آزمایش بندگان؛ " یوم محنة العباد"

13 ـ روز راندن شیطان؛ " یوم دحر الشیطان"

14 ـ روز آشكار كردن حقیقت؛ " یوم الایضاح"

15 ـ روز بیان كردن حقایق ایمان؛ " یوم البیان عن حقایق الایمان"

16 ـ روز ولایت؛ " یوم الولایة"

17 ـ روز كرامت؛ " یوم الكرامة"

18 ـ روز كمال دین؛ " یوم كمال الدین"

19 ـ روز جداسازى حق از باطل؛ " یوم الفصل"

20 ـ روز برهان؛ " یوم البرهان"

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Ghadir/Ghadir%20(4).jpg

21 ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ " یوم نصب امیرالمؤمنین(ع) "

22 ـ روز گواهى و گواهان؛ " یوم الشاهد و المشهود"

23 ـ روز پیمان؛ " یوم العهد المعهود"

24 ـ روز میثاق؛ " یوم المیثاق المأخوذ"

25 ـ روز آراستن؛ " یوم الزینة"

26 ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ " یوم قبول اعمال الشیعة"

27 ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ " یوم الدلیل على الرواد"

28 ـ روز امن و امان؛ " یوم الامن المأمون"

29 ـ روز آشكار كردن امور پنهان؛ " یوم ابلاء السرائر"

30 ـ عید اهل بیت(ع)؛ " عید اهل البیت(ع)"

31 ـ عید شیعیان؛ " عید الشیعة"

32 ـ روز عبادت؛ " یوم العبادة"

33 ـ روز اتمام نعمت؛ " یوم تمام النعمة"

34 ـ روز اظهار گوهر مصون؛ " یوم اظهار المصون من المكنون"

35 ـ روز بر ملا كردن مقاصد پوشیده؛ " یوم ابلاء خفایا الصدور"

36 ـ روز تصریح برگزیدگان؛ " یوم النصوص على اهل الخصوص"

37 ـ روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ " یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)"

38 ـ روز نماز؛ " یوم الصلاة"

39 ـ روز شكرگزارى؛ " یوم الشكر"

40 ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ " یوم الدوح"

41 ـ روز غدیر؛ "یوم الغدیر"

42 ـ روز روزه‏ دارى؛ " یوم الصیام"

43 ـ روز اطعام؛ " یوم اطعام الطعام"

44 ـ روز جشن؛ " یوم العید"

45 ـ روز عالم بالا؛ " یوم الملأ الاعلى"

46 ـ روز كامل كردن دین؛ " یوم اكمال الدین"

47 ـ روز شادابى؛ " یوم الفرح"

48 ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ " یوم الافصاح عن المقام الصراح"

49 ـ روز افشاى پیوند میان كفر و نفاق؛" یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود"

50 ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ " یوم الجمع المسؤول"
کدستان